11 november 2006

Dreiebenk med remdrift

Dreiebenken har tilhørt Sivert Thorsen Slipper, Florvåg, og var i bruk frem til 1980-årene.

Koldtsag

Koldtsagen har tilhørt Sivert Thorsen Slipper, Florvåg, og var i bruk frem til 1980-årene.

Høvlemaskin for stål

Høvlemaskinen har tilhørt Sivert Thorsen Slipper, Florvåg, og var i bruk frem til 1980-årene.

Sveiseapparat elektrisk

Sveiseapparatet har tilhørt Sivert Thorsen Slipper, Florvåg, og var i bruk frem til 1980-årene.

Tandberg Sølvsuper radio

Tandberg Sølvsuper radio ble produsert i 1940-årene og har tilhørt skomakermester Lorentz Stefensen, Skiftesvik Askøy.

Telefunken radio

Telefunken radio ble produsert i 1930-årene og har tilhørt skomakermester Lorentz Steffensen, Skiftesvik Askøy.

Navar

Navaren er produsert og brukt ved Askøy Slipp og Motorverksted, Maikoven Askøy. Navaren ble brukt til å bore hull for nygler som kunne være vanskelig å utføre nede i skute- og skipsbunnene. Navaren ble ofte brukt til å bore hull gjennom plank, spant og garnering. Den var et svært nyttig redskap for skipstømmermenn helt frem til 1980-årene.

Drivkraft for ballatadrift

Drivkraften ble brukt til større industrimaskiner ved Sivert Thorsen
Slipper Florvåg og var i bruk frem til 1980-årene.

Borddrill for håndkraft

Borddrillen har tilhørt Langøy Slipper Hanøytangen.
Drillen var i bruk ved Langøy Slipper fra 1920-årene og frem til ca
1956.

Skomakerverksted (Hausvik)

Skomakerverkstedet har tilhørt Magnus Hausvik, Florvåg Askøy. Hausvik drev skomakerverksted frem til 1980-årene med bl.a. følgende spesialmaskiner:
 • Naglemaskin
 • Automatisk rissemaskin
 • Håndrissemaskin
 • Pussemaskin
 • Avsymaskin
 • Symaskin (nålemaskin)
 • Elektrisk symaskin
 • Hånddreven presse
 • Elektrisk varmeskap for myking av lær og farging

Vaskebrett

Vaskebrettet er en gave fra familien Lorents Steffensen, Skiftesvik
Askøy. Vaskebrettet ble brukt av familien Steffensen frem til 1960-
årene.

Bli medlem

Du velger selv om du vil være aktivt eller passivt medlem av laget. Askøy Kulturvern og Historielag trenger flere medlemmer.

Medlemskontingenter gjeldende fra og med år 2007

Personlige medlemmer kr 130,-
Personlige medlemmer under 18 år kr 20,-
Foreninger og lag kr 180,-

For å bli medlem kan du kontakte oss på følgende måter:
Send en e-post til Askøy Kulturvern og Historielag.

Kristoffer Ravnøy, sekretær - tlf 56 14 19 68

Postadresse:
Askøy Kulturvern og Historielag
Postboks 145
5322 Kleppestø

Les mer om Askøy Kulturvern og Historielag sine aktiviteter.

Om Askøy Kulturvern og Historielag

Askøy Kulturvern og Historielag ble stiftet 26. septebmer 1994 og har nå 70 personlige medlemmer og 7 foreninger/lag. Askøy Kulturvern og Historielag er medlem av Landslaget for Lokalhistorie som hovedorganisasjon. Lokalt er laget medlem av "Shoddyen" A/L og Strusshamn Kultursenter.

Askøy Kulturvern og Historielag har som formål å
 1. sikre kulturminner fra bedrifter, arbeidsliv og organisasjoner på Askøy.
 2. arbeide for at Askøy får etablert industrimuseum.
 3. iverksette tiltak for ungdom som ønsker å delta i opprustning og vedlikehold av verneverdig utstyr, redskap og større industrimaskiner som har tilhørt ulike virsomheter på Askøy.

   Askøy Kulturvern og Historielag har for tiden følgende aktiviteter
   1. rehabilitering av lagets lokaler i "Havna" Strusshamn.
   2. Askøy industrikultur, vi tar vare på og rehabiliterer industrimaskiner, redskaper og verktøy fra ulike virksomheter, også illustrasjoner, foto og prototyper.
   3. vi har tatt vare på og rustet opp Askøys første "Pukkemaskin". Denne steinknusemaskinen ble flittig brukt i 1930-årene til knusing av pukkstein til veier rundt på Askøy, blant annet den verneverdige Krokåsdalsveien.
   4. laget har tatt vare på flere verneverdige maskiner (høvler) fra Langøy Slipp Hanøytangen.
   5. laget har tatt vare på og rustet opp redskap og utstyr fra Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven. Blant annet en "Klinkhammer".
   6. laget har restaurert en gammel verneverdig dekkspumpe som også kommer fra Langøy Slipp Hanøytangen. Pumpen har tilhørt en av lasteskutene som var eid av en av møllene rundt Bergen.
   7. Askøy Kulturvern og Historielag har tatt vare på og skal rehabilitere Skomakermaskiner som har tilhørt skomakerne Magnus Hausvik (Florvåg) og Lorentz Steffensen (Skiftesvik).
   8. laget ønsker å gjenskape aktivitetene fra "Shoddyen" Strusshamn.
   9. laget skal arbeide videre med å få reist kulturminne over Kong Sverre og slaget 3. april 1194 ved Florvåg på Askøy.
   10. laget skal arbeide videre med å sikre Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven med hele området som verneobjekt og industrimuseum.

     Som kjent har Askøy vært rik på småindustri lang tid tilbake. Kunnskap om de mange aktivitetene står i fare for å forsvinne. AKH sitt bidrag er å synliggjøre verdifull lokalhistorie.

     Vil du være med å gjenskape verdifull industrihistorie?
     Bli medlem! Du velger selv om du vil være aktivt eller passivt medlem av laget. Askøy Kulturvern og Historielag trenger flere medlemmer.

     12 oktober 2006

     Vestlandets Historie - bestilling

     Askøy Kulturvern og Historielag skal i samarbeid med forlaget Vigmostad og Bjørke selge Vestlandets Historie, bestående av tre bind (Natur og næring, Samfunn og Kultur). Alle bind koster kr 995, men kan også kjøpes enkeltvis for kr 448 pr stk. Askøy Kulturvern og Historielag får 10% av omsetningen som går gjennom laget. Se bestillingsinformasjon under for hvordan du kan bestille verket, fritt tilsendt. Oppgi om du vil bestille hele verket eller enkle bind, samt navn og adresse. Kanskje som julegave til deg selv, familie, venner eller ansatte.

     Bestilling
     Tlf: 56 14 19 68
     Mob: 971 14 602
     E-post: Send bestilling til denne adressen
     Post: Kristoffer Ravnøy, Listerholene 11, 5300 Kleppestø.

     10 oktober 2006

     Vestlandets Historie 1

     Det første bindet, NATUR OG NÆRING, handlar om samspelet mellom naturvilkår og næringsdrift i landsdelen gjennom tidene. Sjøvendinga – frå første stund med fiske og fangst, etter kvart sjøfart, og i nyaste tid havbruk og olje- og gassutvinning – har heile tida vore sterk, også etter at mykje av samferdsla er flytta over til land og luft. Likevel var landbruket hovudnæringa gjennom tre–fire tusenår fram til 1800-talet. Frå midten av dette hundreåret slo industrien rot, og Vestlandet er i dag industrilandsdelen i Noreg. I sysselsetjinga dominerer likevel no offentleg og privat tenesteyting.

     360 sider

     Bestill >>

     Vestlandets Historie 2

     Det andre bindet, SAMFUNN, handlar om samfunnsdanning og samfunnsorganisasjon i landsdelen frå mellomalderen til i dag. Landskapa frå Sunnmøre til Agder fekk ein sams samfunnsorganisasjon da dei blei eit eige ting- og lovområde under Gulatinget, og seinare blei heile Vestlandet bunde saman av det dominerande handelsknutepunktet og styringssenteret i Bergen. I samfunnsutviklinga gjennom de siste fem hundre åra legg bindet vekt på det vestnorske bygdesamfunnet, by- og tettstadsutvikling, tilhøvet mellom sentralmakt og vestnorsk periferi, folkerørsler og frivillige organisasjonar. Framstillinga munnar ut i eit oversyn over vestlandssamfunnet i dag.

     420 sider

     Bestill >>

     Vestlandets Historie 3

     Det tredje bindet, KULTUR, handlar om den mangslungne og rike kulturutviklinga på Vestlandet frå trusskiftet i mellomalderen til i dag. Opningskapitlet ser vestnorsk identitet i eit historisk perspektiv. Den vidare framstillinga går inn på kristendom og kyrkje i mellomalderen og religiøse forhold i etterreformatorisk tid, særleg lekmannsrørsle og religiøse vekkingar. Det blir gitt eigne oversyn over språkutvikling og litteratur, Vestlandet som motiv i biletkunsten, og utviklinga av musikk og scenekunst. Ein epilog samlar trådane i bindet og heile trebindsverket.

     456 sider

     Bestill >>