18 mars 2013

Brev til Ordføreren i Askøy kommune i forbindelse med etablering av minnesmerke over Kong Sverre

Askøy Kulturvern og Historielag
Ved komiteen for etablering av minnesmerke over ”Kong Sverre”, og slaget ved Florvåg 3. april 1194

Askøy Kommune
Ved Ordføreren i Askøy
Askøy 15. februar 2013

Etablering av minnesmerke over ”Kong Sverre” og slaget ved Florvåg 3. april 1194

Askøy Kulturvern og Historielag refererer til flere møter med representanter fra Askøy kommune, v/teknisk etat, kulturkontoret, Utvalg for oppvekst og levekår, og senest med Ordføreren og Kultursjefen 5. desember 2012, vedrørende etablering av et minnesmerke for ”Florvågslaget”. De første møtene var i 2010 og siden har det vært jevnlig kontakt.

Gjennom disse møtene har Askøy kulturvern og historielag (AKH) utelukkende fått positive tilbakemeldinger, som igjen har sporet oss til videre arbeid. Som følge av kontakten med politikere og administrasjonen i Askøy kommune, etablerte vi i 2011 en komité som skulle arbeide videre med sikte på å realisere et minnesmerke. I denne komiteen sitter representanter for Askøy kommune både politisk og administrativt, samt deltakere fra AKH.

Komiteen har arrangert et folkemøte i ”Møllesalen”, Strusshamn for å belyse slaget, og lodde stemningen for om dette skal markeres. Fremmøte var overraskende stort, tatt i betraktning at det var midt på dagen, vi antar ca 140 mennesker møtte opp. Flere måtte dessverre gjøre vendereis fordi det ikke var plass i salen. Deltakere var personer fra hele øyen, fra sør til nord og øst til vest. Det var pensjonister, skoleklasser, politikere, representanter fra kommunen, historikere med flere. Engasjementet var stort og debatten gikk frem og tilbake, med et unisont krav om at et minnesmerke må på plass. Vi har og hatt pågang fra lokalavis og lokalradio, som synes det er en spennende ide for øyen.

Vi er derfor sikre på at dette er en sak som vil bli oppfattet som et positivt utspill blant Askøy`s befolkning og som vil skape begeistring regionalt og nasjonalt.

I det siste møte med Ordføreren ble komiteen anmodet om å fremme en sak, som kan behandles i kommunestyret. Dette innspillet er en respons på den anmodningen, vi regner med at Ordføreren kan ta dette videre som et grunnlag til en sak for kommunestyret. Vi håper kommunen kan vedta at slaget skal markes med et minnesmerke, og at man bestemmer seg for hvor man ønsker at dette skal reises.

AKH ønsker å rette et fokus på Askøy sin rike kulturhistorie, hvor det mest dramatiske høydepunktet må ha vært ”Florvågslaget” 3. april 1194 mellom Kong Sverre og Øyskjeggene. Et nokså ukjent slag, til tross for at det har hatt avgjørende betydning for den videre utvikling av Norge som nasjon. Dette var nok et av de mest avgjørende slagene i sin tid, og for at vi senere fikk etablert Norgesvelde på 1200 tallet, en av de største og mest innflytelsesrike nasjonene i Europa.

AKH synes det er beklagelig at slaget ikke er mer kjent, det ønsker vi å rette på, samtidig vil et slikt minnesmerke kunne være med å øke bevisstheten om den rike kulturarv som Askøy besitter, ikke minst blant Askøy sin egen befolkning. Kommunen er i sterk vekst og står i fare for å bli en ”sovekommune” for Bergen, AKH ønsker å bidra til at vi kan bygge opp en stolt Askøy kultur basert på vår spennende historie.

Slaget

Slaget er forbausende lite kjent på Askøy og i Hordaland, tross dets betydning for Norges videre utvikling. Det var et sjøslag som ble utkjempet 3. april 1194, kanskje Norges største sjøslag i antall falne. Motstandere var Kong Sverre på den ene side og Kong Sigurd Magnusson og Øyskjeggene på den andre siden. Kong Sverre lå tidlig i slaget an til å tape mot en for stor overmakt, men snudde kampen til sin fordel ved listig bruk av troppene. Krigsskueplassen har vært i sjøen mellom utløpet til Florvåg, Maltvikaneset og Kvarven, kampene startet sannsynligvis i området rundt Knektholmen og har pågått i hele sjøbassenget til det var over.

Har slaget faktisk funnet sted, eller det en myte? Vi har kontaktet historikere som mener kildene er nokså sikre, og slaget er omtalt i Sverres Saga. Historikeren Halvtan Koht studerte kildene rundt Kong Sverre på begynnelsen av 1900 tallet og har ikke sådd tvil om at slaget stod. Følgende er kommentaren fra Karsten Alnæs (forfatter av Norges Historie) på hvorvidt slaget har funnet sted:
”Florvågslaget er bredt omtalt i samtidssagaen, Sverres saga, som er bevart i det Arnemagnæanske håndskrift 81a Fol i den såkalte Skålholtboka, s.158-166 i den trykte utgaven på originalspråket, og som regnes for å være ganske pålitelig når det gjelder faktiske opplysninger. Det er nedskrevet dels i Sverres levetid, dels rett etter hans død. Et minne om slaget kan også finnes i en runeinnskrift i kirken i Vinje i Telemark der det står at Sigurd Jarlsson ristet disse runene …da han flyktet hit og ikke ville gå i forlik med Sverre”. Sigurd jarlsson var en av hovedmotstanderne til Sverre under slaget i Florvåg. Ellers er slaget gitt en stor plass i sagaen, og det er lite sannsynlig at det kan ha vært oppdiktet.”

Hvilke følger fikk slaget? Det er ikke funnet artikler som i dybden redegjør for slagets betydning, men historikere mener slaget har vært avgjørende for det Norge vi ser den dag i dag. Ved å lese åpne kilder fremkommer at Norge, som direkte følge av slaget, fikk kontroll med Shetland, Orkenøyene ble gjort til vasallstat. Således var det innledningen til Norges herredømme over øyrikene i vest, og det senere Norgesvelde under Håkon Håkonsson (Sverres barnebarn). Denne perioden i Norges historie var sentral i den nasjonalfølelsen som senere gjorde det mulig å løsrive seg fra Sverige i 1905. I slaget falt også Sigurd Magnusson, sønn av Kong Magnus Erlingsson, som Kong Sverre nedkjempet ved Fimreite 10 år tidligere. Etter slaget utenfor Askøy stod Kong Sverre kun med en hovedfiende - Baglerne (kirken). Den gamle Konge slekten og mye av adelen var vekke.

Dersom Kong Sverre ikke hadde vunnet slaget, som han innledningsvis lå an til å gjøre, ville definitivt Norges utvikling sett annerledes ut. Da ville Sigurd Magnusson blitt konge, med sin base i Trøndelag, kirken ville fått en vesentlig større innflytelse på historien videre. Noen historikere tror ikke Norge som nasjon ville overlevd, definitivt ville ikke Norgesvelde, som en stor europeisk nasjon, eksistert.

Minnesmerke

AKH har tanker om å få etablert et minnesmerke i form av en park som skal markere slaget, en park som er en levende minnepark, med aktiviteter og rekreasjon – lett tilgjengelig for folk flest, om de skulle være lokale eller tilreisende. I tillegg må det være plassert slik at man ser utover slagstedet
som antas hovedsakelig å ha vært i sjøen mellom Knektholmen og land. Men sikre kilder på hvor det var har vi ikke. Selve slaget har lite med Florvågen å gjøre, bortsett fra at det var oppmarsjområde til Øyskjeggene i dagene før 3. april. AKH har over lenger tid sett etter et passende sted for en minnespark og mener Maltvikaneset fyller disse kriteriene på en utmerket måte, lett tilgang og utsikt til valplassen. I tillegg vil en slik plassering kunne fungere som Askøy sin ”bypark” når kaiområdet på Kleppestø er ferdig utviklet. Men lokaliserings spørsmål må ikke forhindre realiseringen av et minnesmerke og vi er derfor åpne for andre forslag.

Utforming av minnesmerket

I tillegg til å markere slaget i 1194, ønsker vi at minnesmerket skal bli et ansikt utad for Askøy. Vi ser innledningsvis for oss at det blir plassert for eksempel ved jernsøylen utenfor Maltvikaneset. Hvor man vil ha utsikt mot slagstedet, leden og Bergen.

Minnesmerket bør bli en del av en helhet, for eksempel et rekreasjonsområde med beplantning, gangsti langs sjøen, belysning, benker og bord. Vi har en visjon om at utformingen blir slik at folk kan ta minnesmerket i bruk til lek og aktiviteter. Det bør være et område som kan benyttes i forbindelse med utendørs kulturaktiviteter som konserter, teater og andre oppsetninger. Gjerne med et naturlig amfi på selve Maltvikaneset.

Utformingen må i tillegg være slik at det kan bli Askøys ansikt utad mot skip som ferdes i leden, og Bergen by. Utforming av minnesmerke ser vi for oss skal bestemmes av en egen gruppe som henter innspill fra kunstnere og andre meningsberettigede.

Lykkes vi med dette vil området bli et naturlig samlingssted for Askøys befolkning og gjøre området attraktivt for tilreisende. Samtidig vil vår rike kulturarv bli en naturlig del av Askøys befolkning, ikke noe opphøyd og fjernt.

Komiteen for etablering av minnesmerke har som oppgave at dette realiseres gjennom å få minnesmerket inn i Askøy sin planprosess, skaffe finansiering og følge opp prosjektet frem til avduking. Vi har i lengre tid arbeidet for å få eksterne interessenter til å engasjere seg i prosjektet, enten økonomisk eller kunstnerisk. Men så lenge vi ikke kan si at et minnesmerke blir realisert, eller hvor det skal stå, er det vanskelig å få bidragsytere med på spleiselaget. Vi trenger derfor å få på plass beslutning om;

pkt 1. Ja, Askøy kommune skal ha et minnesmerke/park over ”Florvågslaget”

pkt. 2. Hvor det skal reises.

Vi håper at kommunestyret i Askøy kommune kan ta tak i dette innspillet og gjøre et positivt vedtak, samt beslutte plassering. Vårt forslag er at en minnepark anlegges ved Maltvikaneset, og at dette innarbeides i reguleringsplanen som er under utarbeidelse for Kleppestøkaien.

Med vennlig hilsen
Børe Norland
Komité for etablering av minnesmerke for Kong Sverre og slaget ved Florvåg 3. April 1194

10 januar 2013

Våre støttespillere

Dette er noen av de som støtter arbeidet med å bevare Askøys lokalhistorie:

21 november 2012

Åpent møte om Norges «største» sjøslag

Norges «største» sjøslag, «Florvågslaget» mellom Kong Sverre og Øyskjeggene, fant sted 3. april 1194. 15. november 2012 holdt lektor Thor Eggen foredrag i Møllesalen i Strusshamn Kultursenter. Hensikten med dette initiativet var å markere slaget i 1194, samt ønsket om å etablere et minnesmerke som skal bli et ansikt utad for Askøy Kommune. Vi ser for oss at det blir plassert ved Maltvikaneset på Kleppestø hvor man vil ha utsikt mot slagstedet, leden og Bergen. Arrangementet var støttet av Askøy kommune, Kulturkontoret, og du kan høre foredraget i sin helhet her:


Lektor Thor Eggen fra Trondheim holdt et engasjerende innlegg.

Norges "største" sjøslag-plakat.

Leder Børe Nordland ønsker velkommen.

Over 100 møtte fram til møtet om Kong Sverre sitt slag utenfor Florvåg/Kleppestø som fant sted 3. april 1194.

24 november 2010

Gave fra SpareBank1 SR-Bank

I forkant av kveldens styremøte fikk Askøy Kulturvern og Historielag overrakt en sjekk på kr 40.000,- fra SpareBank 1 SR-Bank sitt gavefond. Pengene skal brukes til elektrisk installasjon og materiell ved rehabiliteringen av lokalene våre i Havna, og er et kjærkomment bidrag til arbeidet med å etablere industrimuseum. Leder Tor Hansen tok på vegne av historielaget imot sjekken fra banksjef Bente Øyhovden. Vi takker for støtten og ser frem til å starte arbeidet.

05 mars 2010

Adresseliste og telefonliste

Styrets medlemmer:

Leder
Kurt Hæggernæs

Kasserer
Grethe Irene Hæggernæs

Sekretær
Marianne Bexrud

Styremedlem
Tor Hansen
Adresse: Kleivagjerdet 19, 5300 Kleppestø
Tlf: 56 14 35 38 / 958 44 374

Styremedlem
Kristoffer Ravnøy
Adresse: Listerholene 11, 5300 Kleppestø
Tlf: 56 14 19 68 / 971 14 602

Styremedlem
Magnus Johannessen
Adresse: Brakedalsvegen 5, 5302 Strusshamn
Tlf: 56 14 17 14 / 41 41 99 67

Styremedlem
Irene Hanselmann

Revisorer
Bjørg Wåge Tertnes og Torill Vebenstad

Valgkomité
Marianne Bexrud, Tor Hansen og Magnus Johannessen

Komité "Kong Sverre"
Kurt Hæggernæs, Magnus Johannessen, evt. Tor Hansen


Nestleder/webansvarlig
Yngve Johannessen
Adresse: Grensadalen 12, 5306 Erdal
Tlf: 995 74 558

04 mars 2010

Årsmøtevedtak: Kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg

Vedtak fra årsmøte onsdag 3. mars 2010
  1. Askøy Kulturvern og Historielag går inn for å få reist kulturminne over Kong Sverre og slaget 3. april 1194 ved Florvåg på Askøy.
  2. Askøy kommune stiller gratis tomt på Kleppestø og regulerer tomten for kulturminne.
  3. Askøy kommune står som byggherre og bør avklare økonomisk støtte for regulering og opparbeiding av plassen, kunstnerisk arbeid og reising av kulturminne. Dette gjelder overfor Askøy kommune, Bergen kommune, Hordaland fylke og Kulturdepartementet, fylkespartiene og partiene på Askøy.
  4. Når Askøy kommune har avklart punktene 1, 2 og 3, vil Askøy Kulturvern og Historielag være pådriver for å få sponsorer fra Askøy og omland med ønske om å gi økonomisk støtte til kulturminne.
  5. Det settes ned en felles komite på fem til syv medlemmer som utpekes/velges av Askøy kommune og Askøy Kulturvern og Historielag for planlegging, utforming og reising av kulturminne.
  6. Askøy Kulturvern og Historielag satser på avduking av kulturminne på 820-årsdagen til minne om Kong Sverre og slaget ved Florvåg 3. april 2014.

Motivering

Slaget ved Florvåg 3. april 1194

Kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg

 

Styrets forslag
Årsmøte i AKH vedtar onsdag 3. mars 2010 at laget skal arbeide videre
med å få reist kulturminne over Kong Sverre i henhold til forslag fra Børe Norland og styrets motivering.

 

Årsmøtevedtak: Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven

Vedtak fra årsmøte onsdag 3. mars 2010
Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven med hele område sikres som verneobjekt og industrimuseum.

Motivering
Askøy Slipp og Motorverksted (ASM) ble grunnlagt 3. juni 1915. Bedriftens område var på syv mål. Utenom vanlig slipp- og vedlikeholdsarbeid på båter, produserte verkstedet motorvinsjer, spill, notruller mm.

Det er viktig å minne om at ASM produserte den kjente og etterspurte "Askøymotoren". Denne motoren var svært etterspurt til fiskebåter og fiskefartøy, og motoren ble produsert opp til 35 Hk. Etter opplysninger laget har innhentet ble "Askøymotoren" produsert fra ca år 1915 til ca 1930. Videre produserte bedriften linespill og Askøyvinsjen til fiskeflåten og lastefartøy. Vinsjer og linespill ble drevet av fartøyets fremdriftsmaskin.

ASM hadde stor betydning for Marikovens utvikling. Bedriften bygget to arbeiderboliger og telefonlinje til telefonsentralen i Strusshamn. ASM var også sterk pådriver for å få eget posthus i Marikoven til innbyggerne og bedriften.

Deler av maskinparken til ASM ble kjøpt brukt fra Bergen Mekaniske Verksteder (BMV). En del av denne maskinparken er ennå inntakt. Verkstedet til maskinparken er innredet slik at en elektrisk motor driver både slippvogner og øvrige maskiner.

Den ene verkstedsbygningen drives i dag på hobbybasis, mens den andre inneholder verneverdige maskiner som f.eks dreiebenker. Slippvognene drives også på hobbybasis og trenger opprustning.

ASM ble lagt ned som bedrift i 1982 og nåverende eier er Waardal Kjemiske Fabrikker.

31 januar 2010

Kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg

Askøy Kulturvern og Historielag ønsker å få reist et kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg 3. april 1194.

Kong Sverre kom år 1175 fra Færøyene og ble i 1177 tatt til konge av Birkebeinerne. År 1179 slo han Erling Skakke i salget på Kalveskinnet, men først etter seieren ved Fimreite år 1184 over Magnus Erlingsson var Sverre enekonge i Norge. Hans regjeringstid var preget av stadige opprør på østlandet.

Kong Sverre ble lyst i bann av paven og lyste interdikt over landet. Det ble utviklet et sentralisert riksstyre ledet av Kong Sverre og hans embetsmenn. I hans tid fikk vi den første konglige lagmann og den første kansler.

Slaget ved Florvåg 3. april 1194

Ledet av Sigurd Magnusson og høvdingen Sigurd Jansson silte den mektige øyskjeggflåten fra Orkenøyene og Shetland med 23 skip og ca 2000 mann til Norge. Denne mektige flåten dro blant annet til Oslofjorden og jagde Kong Sverre sine menn på flukt. Flåten dro deretter til Danmark og Tyskland og sikret seg store rikdommer og høsten 1193 seilte øyskjeggflåten inn i Vågen i Bergen (Bjørgvin). Øyskjeggene fikk raskt kontroll over havneområdene, men ikke festningen Sverresborg. Den store øyskjeggflåten samlet seg deretter i den lune havnen i Florvåg.


09 april 2009

Vil du gi din støtte til Askøy Kulturvern og Historielag?

Organisasjonsnummer: 993939889


32774993939889

For å lagre strekkoden på din pc, høyreklikk på strekkoden og velg "lagre som". Trykk deretter LAGRE.
Grasrotandelen er en ordning fra Norsk Tipping, hvor du som registrert spiller kan velge ett lag eller én forening som du ønsker å støtte - din Grasrotmottaker. Vi oppfordrer deg til å støtte oss i Askøy Kulturvern og Historielag!