12 oktober 2006

Vestlandets Historie - bestilling

Askøy Kulturvern og Historielag skal i samarbeid med forlaget Vigmostad og Bjørke selge Vestlandets Historie, bestående av tre bind (Natur og næring, Samfunn og Kultur). Alle bind koster kr 995, men kan også kjøpes enkeltvis for kr 448 pr stk. Askøy Kulturvern og Historielag får 10% av omsetningen som går gjennom laget. Se bestillingsinformasjon under for hvordan du kan bestille verket, fritt tilsendt. Oppgi om du vil bestille hele verket eller enkle bind, samt navn og adresse. Kanskje som julegave til deg selv, familie, venner eller ansatte.

Bestilling
Tlf: 56 14 19 68
Mob: 971 14 602
E-post: Send bestilling til denne adressen
Post: Kristoffer Ravnøy, Listerholene 11, 5300 Kleppestø.

10 oktober 2006

Vestlandets Historie 1

Det første bindet, NATUR OG NÆRING, handlar om samspelet mellom naturvilkår og næringsdrift i landsdelen gjennom tidene. Sjøvendinga – frå første stund med fiske og fangst, etter kvart sjøfart, og i nyaste tid havbruk og olje- og gassutvinning – har heile tida vore sterk, også etter at mykje av samferdsla er flytta over til land og luft. Likevel var landbruket hovudnæringa gjennom tre–fire tusenår fram til 1800-talet. Frå midten av dette hundreåret slo industrien rot, og Vestlandet er i dag industrilandsdelen i Noreg. I sysselsetjinga dominerer likevel no offentleg og privat tenesteyting.

360 sider

Bestill >>

Vestlandets Historie 2

Det andre bindet, SAMFUNN, handlar om samfunnsdanning og samfunnsorganisasjon i landsdelen frå mellomalderen til i dag. Landskapa frå Sunnmøre til Agder fekk ein sams samfunnsorganisasjon da dei blei eit eige ting- og lovområde under Gulatinget, og seinare blei heile Vestlandet bunde saman av det dominerande handelsknutepunktet og styringssenteret i Bergen. I samfunnsutviklinga gjennom de siste fem hundre åra legg bindet vekt på det vestnorske bygdesamfunnet, by- og tettstadsutvikling, tilhøvet mellom sentralmakt og vestnorsk periferi, folkerørsler og frivillige organisasjonar. Framstillinga munnar ut i eit oversyn over vestlandssamfunnet i dag.

420 sider

Bestill >>

Vestlandets Historie 3

Det tredje bindet, KULTUR, handlar om den mangslungne og rike kulturutviklinga på Vestlandet frå trusskiftet i mellomalderen til i dag. Opningskapitlet ser vestnorsk identitet i eit historisk perspektiv. Den vidare framstillinga går inn på kristendom og kyrkje i mellomalderen og religiøse forhold i etterreformatorisk tid, særleg lekmannsrørsle og religiøse vekkingar. Det blir gitt eigne oversyn over språkutvikling og litteratur, Vestlandet som motiv i biletkunsten, og utviklinga av musikk og scenekunst. Ein epilog samlar trådane i bindet og heile trebindsverket.

456 sider

Bestill >>